مقاله بررسي آسيب شناسي نقش دولت در توسعه بنگاههاي کوچک ومتوسط در ايجاد فرصت هاي کسب و کار

ارد بخشی از متن مقاله بررسي آسيب شناسي نقش دولت در توسعه بنگاههاي کوچک ومتوسط در ايجاد فرصت هاي کسب و کار : محل انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): علیرضا شاطری امیری – کارشناس ارشد علوم اقتصادیعضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه محدث نوریمبینا نجفی خوشرودی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری چکیده: ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته است.بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاداشتغال، و فراهم کردن بستر منا

مقاله گسترش کاربرد نانو لوله هاي کربني عامل دار شده در تکنيک NTEبراي استخراجBTEX ازنمونه هاي آبي

ارد بخشی از متن مقاله گسترش کاربرد نانو لوله هاي کربني عامل دار شده در تکنيک NTEبراي استخراجBTEX ازنمونه هاي آبي : محل انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): علیرضا شاطری امیری – کارشناس ارشد علوم اقتصادیعضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه محدث نوریمبینا نجفی خوشرودی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری چکیده: ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته است.بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاداشتغال، و فراهم کردن بستر منا

مقاله تبيين چارچوبي براي ارزيابي پايداري زيست محيطي زنجيره هاي تأمين موادغذايي با استفاده از آزمون فرض فازي

ارد بخشی از متن مقاله تبيين چارچوبي براي ارزيابي پايداري زيست محيطي زنجيره هاي تأمين موادغذايي با استفاده از آزمون فرض فازي : محل انتشار: همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): علیرضا شاطری امیری – کارشناس ارشد علوم اقتصادیعضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه محدث نوریمبینا نجفی خوشرودی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور ساری چکیده: ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نو توسعه یافته است.بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در ایجاداشتغال، و فراهم کردن بستر منا