مقاله بهبود عملکرد، رنگ و قطر ميوه آلو به کمک تنظيم کننده هاي رشد گياهي و زمان محلول پاشي

ارد بخشی از متن مقاله بهبود عملکرد، رنگ و قطر ميوه آلو به کمک تنظيم کننده هاي رشد گياهي و زمان محلول پاشي : محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): قاسم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتداود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتشهرام صداقت حور – دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چکیده: به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان محلول پاشی بر عملکرد و شاخص های عملکردی آلو مطالعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 14 تیمار، نف

مقاله براي تحليل ريسک ، پايه احتمالي براي تحليل بهاي سود به ندرت واضح مي باشد

ارد بخشی از متن مقاله براي تحليل ريسک ، پايه احتمالي براي تحليل بهاي سود به ندرت واضح مي باشد : محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): قاسم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتداود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتشهرام صداقت حور – دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چکیده: به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان محلول پاشی بر عملکرد و شاخص های عملکردی آلو مطالعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 14 تیمار، نف

مقاله بررسي صفات مورفولوژيکي و ميزان قندهاي محلول گياه دارويي مريم گلي (Salvia viridis) تحت تنش شوري در شرايط هيدروپونيک

ارد بخشی از متن مقاله بررسي صفات مورفولوژيکي و ميزان قندهاي محلول گياه دارويي مريم گلي (Salvia viridis) تحت تنش شوري در شرايط هيدروپونيک : محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): قاسم حاجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گرایش میوه کاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتداود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتشهرام صداقت حور – دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چکیده: به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان محلول پاشی بر عملکرد و شاخص های عملکردی آلو مطالعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 14 تیمار، نف