مقاله بررسي وضعيت مکانيزاسيون شهرستان سبزوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت مکانيزاسيون شهرستان سبزوار :تعداد صفحات:18
چکیده:
مکانیزاسیون ورود فناوری های نوین به عرصه تولید کشاورزی است به نحوی که می تواند به افزایش درآمد, کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت شود. مکانیزاسیون شرط اساسی گذر کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن است. به منظور بررسی و شناخت دقیق وضعیت مکانیزاسیون موجود و نیز تجزیه و تحلیل مسائل مربوط و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن, این پژوهش در سال های 1391- 1392 در شهرستان سبزوار صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده, سطح مکانیزاسیون 0/84 اسب بخار در هکتار و ضریب بهره وری 36 % و درجه مکانیزاسیون کم نشانگر ضعف مدیریتی این شهرستان می باشد. جایگزین نمودن تراکتورهای نو متناسب با قطعات کوچک زمین های زراعی و مجهز به سیستم های جدید و همچنین تجهیز نمودن تراکتورهای فعلی و از طرفیفرهنگ سازی در بین بهره برداران از راه های بهبود مکانیزاسیون در شهرستان سبزوار می باشد.

لینک کمکی