مقاله اثر تغيير فاصله جت برخوردي صفحه اي از سطح هدف و تغيير دماي صفحه برخودر بر انتقال حرارت و ضريب اصطکاک سطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تغيير فاصله جت برخوردي صفحه اي از سطح هدف و تغيير دماي صفحه برخودر بر انتقال حرارت و ضريب اصطکاک سطحي :تعداد صفحات:8
چکیده:
این مقاله بر روی بهبود انتقال حرترت از طریق تفسیر فاصله جت برخودری صفحه ای از سطح هدف و تغییر دمای سطح برخورد و همچنین تعیین ضرایب اصطکاک روی صفحه بحث می کند. یکجت برخوردی صفحه ای در عدد رینولدز ثابت در نظر گرفته شده وفاصله آن از صفحه برخورد از 11 تا 51 میلیمتر تغییر می کند,دمای سطح برخورد نیز بین 333 تا 013 درجه سانتیگراد متغیراست. جت برخوردی به دو شکل محصور و آزاد در نظر گرفته شده ودر دو جریان آرام و آشفته بررسی می گردد. برای حل جریان آشفتهاستفاده شده است. نتایج v2f و

لینک کمکی