مقاله ويژگيهاي استرينهاي Xanthomonas عامل بيماري شانکر باکتريايي مرکبات در استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ويژگيهاي استرينهاي Xanthomonas عامل بيماري شانکر باکتريايي مرکبات در استان ايلام :تعداد صفحات:6
چکیده:
شانکر باکتریایی مرکبات ناشی از باکتریxanthomonas smithi sub sp citriیکی از مهمترین بیماریهای مرکبات در سراسر جهان است. به منظور بررسی پراکنش بیماری در باغات منطقه ماژین مرکبات استان ایلام در سال1391 نمونه برداری صورت گرفت و تعداد 10 جدایه باکتری از بافتهای آلوده میزبان جدا شد. این جدایهها باکتریهایی میلهای شکل, گرم منفی, هوازی اجباری, کاتالاز مثبت, اکسیداز منفی و اورهآز منفی بودند و اسکولین, نشاسته و ژلاتینرا تجزیه نمودند, قادر به رشد روی محیط آگار غذایی حاوی نمک طعام یک و دو درصد بوده, از سیستئین هیدروکلرایدگازH2Sتولید نموده, تولید لوان نموده, روی محیطKing Bتولید رنگ فلورسنت نکرده, پکتیناز تولید ننموده همچنین جدایههای بررسی شده قادر به استفاده از قندهای گلوکز, مانوز, مالتوز, لاکتوز, گالاکتوز و آرابینوزبوده, علائم فوق حساسیت روی میزبانهای شمعدانی و فلفل تولید مینمایند.تست بیماری زایی جدایهها روی نهالهای لیمو ترش مثبت بود و نتایج حاصل از تشخیصمولکولی جدایهها با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تشخیصی شانکر باکتریایی مرکبات نوع آسیایی که بر اساس یک منطقه خاص در داخل خوشه ژنRPFدو آغازگرXac و 2 Xac1 طراحی شده بود, با استفاده از روش استانداردPCRقطعهDNA81 جفت بازی متعلق به گونههای شانکر آسیایی مرکبات تکثیر شد.

لینک کمکی