مقاله بررسي شاخص هاي انرژي و ميزان تاثير انرژي هاي ورودي بر عملکرد گندم آبي(شهرستان ني ريز- فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي شاخص هاي انرژي و ميزان تاثير انرژي هاي ورودي بر عملکرد گندم آبي(شهرستان ني ريز- فارس) :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
تعداد صفحات:22
نویسنده(ها):
جواد نور محمدی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
کمیل ملائی – استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید.
مرتضی الماسی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
علیمحمد برقعی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

چکیده:
رابطه بین کشاورزی و انرژی خیلی نزدیک است. در حال حاضر بهره دهی و سودمندی کشاورزی به مصرف انرژی وابسته است. یک روش برای مصرف مطلوب انرژی در کشاورزی تعیین بازده یا کارایی روشهای مورد استفاده میباشد. در این تحقیق که در سال زراعی 89- 88 در شهرستان نیریز فارس انجام گرفته است, شاخص های انرژی برای محصول گندم آبی محاسبه گردید . برای تعیین میزان انرژی نهاده و ستانده در تولید این محصول پرسشنامه هائی طرح و از طریق فرمول کوکران حجم نمونه ها تعیین گردید. در نهایت تعداد 151 پرسش نامه بین کشاورزان گندم کار منطقه توزیع شد. متغیرهای تحقیق شامل انرژی ورودی (انرژی سوخت, بذر, آبیاری, کود, سم, کارگر و ماشین ها) انرژی خروجی (انرژی دانه و کاه) شاخص های انرژی (نسبت انرژی, افزوده خالص انرژی, بهره وری انرژی و شدت انرژی) مورد محاسبه قرار گرفت. انرژی سوخت, کود و بذر بترتیب با 30/51 و 24/2 و 20/3 درصد بیشترین سهم مصرف انرژی را از کل مصرف انرژی به خود اختصاص دادند. کمترین میزان مصرف انرژی مربوط به انرژی بیولوژیکی بوده است. نسبت انرژی دانه 2/74 محاسبه شد که نسبت به سایر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه از وضعیت بهتری برخوردار است. برای بررسی متغیرهای ورودی که بیشترین تاثیر را روی عملکرد گندم دارند, از تجزیه رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. این نتایج نشان می دهد که 90 درصد از کل تغییرات توسط 5 متغیر کود, بذر, سم, سوخت و آب توجیه شدند . برای بهبود شاخص های انرژی پیشنهاد می شود با مدیریت عوامل مختلف نهاده های ورودی را کاهش و عملکرد را در واحد سطح افزایش داد.

لینک کمکی