مقاله تأثير سطوح مختلف ضايعات قارچ صدفي بر پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير سطوح مختلف ضايعات قارچ صدفي بر پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي :


محل انتشار: همایش ملی تغذیه دام و طیور
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
شیلا حسنیان فرد – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور , دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مجید طغیانی – دانشیار گروه علوم دامی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
سیدعلی تبعیدیان – استادیار گروه علوم دامی,دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:
هدف از انجام این مطالعه, بررسی تأثیر سطوح مختلف ضایعات قارچ صدفی بر روی پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی بود. در این آزمایش از 135 قطعه جوجه یک روزه سویه راس 853 در قالب طرح کاملا تصادفی با 1 تیمار در 0 تکرار و 71 قطعه جوجه درهر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: گروه شاهد, پری بیوتیک, سطوح 7و 1 درصد ضایعات قارچ صدفی بود . جیره های آزمایشی در طی 8 دوره آغازین, رشد و پایانی در اختیار جوجه ها قرار گرفت. در سن 13 روزگی عیار پادتن تولیدی علیه گلبول قرمز گوسفندی, ویروس نیوکاسل و آنفولانزا ونسبت هتروفیل به لنفوسیت اندازه گیری گردید . هم چنین درسنین 13 و 11 روزگی دو قطعه جوجه از هر تکرار انتخاب, پس از توزین وذبح, وزن نسبی بورس فابریسیوس و طحال مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نسبت هتروفیل به لنفوسیت به طور معنی داری تحت تأثیر تیمار های آزمایشی قرار گرفت . عیار پادتن تولیدی علیه ویروس آنفولانزا و گلبول قرمز شسته شده ی گوسفندی تحت تأثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت, امراعیار پادتن تولیدی علیه ویروس نیوکاسل به طور معنی داری تحت تأثیر تیمار های آزمایشی قرار گرفت و در سطح 1 درصد ضایعات قارچ صدفی کاهش معنی داری مشاهده شد. میانگین وزن بورس فابریسیوس و طحال در سنین 13 و 11 روزگی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استفاده از ضایعات قارچ صدفی باعث بهبود برخی پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی گردید

لینک کمکی