مقاله کنترل ارشته خطايي (Lepyrodiclis holosteoides) و خاکشير تلخ (Sisymbrium irio) علف کش هاي ترياسولفورون+ دايکامبا و توفوردي+ دايکامبا در گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنترل ارشته خطايي (Lepyrodiclis holosteoides) و خاکشير تلخ (Sisymbrium irio) علف کش هاي ترياسولفورون+ دايکامبا و توفوردي+ دايکامبا در گندم :


محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
اسکندر زند – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
محمد علی باغستانی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
نوشین نظام آبادی – موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
هرمز سعیدی – جهاد کشاورزی استان تهران

چکیده:
کارایی علف کش های جدید تریاسولفورون+ دایکامبا (لنتور) و توفوردی+ دایکامبا (دیالانت سوپر) در مقایسه با برخی از علف کش های رایج در کشور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو منطقه کرج و ورامین بررسی شد. تیمارها شامل علف کش های تریاسولفورون+ دایکامبا به مقدار 150, 165 و 180 گرم از ماده تجاری در هکتار, توفوردی + دایکامبا 0/6, 0/8 و 1 لیتر ماده تجاری در هکتار, همچنین مقادیر توصیه شده علف کش های تری بنورون متیل, توفوردی+ام سی پی آ, بروموکسنیل+ ام سی پی آ, متسولفورون+سولفوسولفورون, مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم+ ایمن کننده مفن پایردی اتیل اتر, مکاپروپ+دایکلوپروپ+ ام سی پی آ و شاهد بدون علف هرز بودند. تعداد و وزن خشک علف های هرز, خسارت چشمی به دو علف هرز و عملکرد محصول گندم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد از علف کش های جدید, توفوردی+ دایکامبا یک لیتر در هکتار برای استفاده در مزارع گندم ورامین و تریاسولفورون+ دایکامبا 180 گرم ماده تجاری در هکتار برای منطقه شهریار و از علف کش های رایج نیز کارایی علف کش های مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم+ ایمن کننده مفن پایردی اتیل اتر, بروموکسنیل+ ام سی پی آ, متسولفورون+سولفوسولفورون و تری بنورون متیل برای کنترل علف های هرز ارشته خطایی و خاکشیر تلخ قابل قبول و بقیه تیمارها از کارایی خوبی برای کنترل ارشته خطایی و خاکشیر تلخ برخوردار نبودند.

لینک کمکی