مقاله کاربرد علف کش ها در گياه زراعي ارزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد علف کش ها در گياه زراعي ارزن :تعداد صفحات:5
چکیده:
به منظور بررسی کارآیی علف کش های مت سولفورون متیل + سولفوسولفورون (توتال) ( 1-40g ha), سولفوسولفورون (آپیروس) (26/6g ha-1), پینوکسادن (آکسیال جدید) (1/5Iha-1)آنیلوفوس + اتوکسی سولفورون (سان رایس پلاس)(3Iha-1 ),اگزادیارژیل (تاپ استار)( 3Iha-1), فنوکساپروپ پی اتیل(پوماسوپر)( 0/8Iha-1), اگزادیازون (رونستار)(4Iha-1) مزوسولفورون + یدوسولفورون (آتلانتیس() 1/5Iha-1), ایزوپروتون + دیفلوفنیکان (پنتر)(2Iha-1), دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان)(2/5Iha-1 ), پینوکسادن +کلودینافوپ (تراکسوس)(1/5Iha-1)( و کلودینافوپ (تاپیک) (0/8Iha-1)در کنترل علف های هرز در ارزن دم روباهی (Setaria italica) رقم باستان, آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مشهد و گناباد در سال زراعی 1391- 1390 انجام شد. نتایج بررسی های انجام شده در مشهد و گناباد نشان داد امکان کاربرد علف کش های اگزادیازون, دیفلوفنیکان + ایزوپروترون (بصورت پس رویشی), سولفوسولفورون و آنیلوفوس + اتوکسی سولفورون در ارزن وجود دارد. اما کاربرد باریک برگ کش های پینوکسادن, پینوکسادن + کلودینافوپ, فنوکساپروپ پی اتیل و کلودینافوپ در ارزن توصیه نمی شود. دیکلوفوپ متیل هر چند عملکرد دانه ارزن را بطور معنی داری کاهش نداد اما بدلیل کاهش معنی دار عملکرد بیولوژیک(از دیدگاه تولید علوفه ای) استفاده از این علف کش به منظور کنترل علف های هرز در ارزن بویژه در مناطقی با شرایط آب و هوایی مشهد چندان ایمن به نظر نمی رسد.

لینک کمکی