مقاله کارآيي علف کش تيوبنکارب در روش هاي مختلف کاربرد در شاليزار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کارآيي علف کش تيوبنکارب در روش هاي مختلف کاربرد در شاليزار :


های هرز ایران
تعداد صفحات:8
چکیده:
آزمایشی در سال زراعی 1391 روی برنج رقم طارم هاشمی به منظور مطالعه کارآیی علفکش تیوبنکارب در روش های مختلف کاربرد اجرا گردید. تیمارها شامل تیوبنکارب با دز 1-kg.ai.ha 3 و با روش های مختلف کاربرد شامل قبل از نشا کاری (BT), بعد از نشا کاری (AT), مصرف اسپلیت AT , کاربرد اسپلیت BT+AT و شاهد با و بدون وجین بود. نتایج نشان داد که کارآیی تیوبنکارب در کنترل سوروف 98-85 درصد و در کنترل جگن ها 83-23 درصد بود. بیشترین و کمترین گیاه سوزی تیوبنکارب روی برنج 47 و 7 درصد به ترتیب در کاربرد BT و AT بود. همچنین بیشترین عملکرد شلتوک در تیمار شاهد وجین دستی 3650 و در شاهد آلوده به علف هرز با 82% کاهش 660 کیلوگرم در هکتار بود. عملکرد اقتصادی در صورت کاربرد تیوبنکارب AT و یا کاربرد اسپلیت AT با شاهد وجین دستی اختلاف معنی داری نشان نداد. کاربرد تیوبنکارب BT و یا اسپلیت BT + AT به ترتیب دارای 20 و 30 درصد عملکرد دانه کمتری نسبت به شاهد وجین دستی بودند.

لینک کمکی