مقاله بررسي سطوح مختلف ويتامين C بر جمعيت، تخم گذاري ملکه و ميزان عسل توليدي کلني زنبور عسل در فصل بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سطوح مختلف ويتامين C بر جمعيت, تخم گذاري ملکه و ميزان عسل توليدي کلني زنبور عسل در فصل بهار :


محل انتشار: همایش ملی تغذیه دام و طیور
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مصطفی نیک کار – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی احمد علوقطبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, رشت, ایران
غلامعلی نهضتی پاقلعه – استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران, کرج, ایران

چکیده:
ویتامینها از مواد ضروری برای رشد و نمو و سلامتی زنبور عسل میباشند. در این آزمایش بررسی سطوح مختلف ویتامین Cبرجمعیت, تخم گذاری ملکه و میزان عسل تولیدی کلنی زنبور عسلApis melliferaدر فصل بهار مورد پژوهش قرار گرفت. کلنی های آزمایشی همراه با شربت شکر)نسبت 7:7 ( در سه سطح 1و2و3گرم در لیتر ویتامینCمحلول در شربت مصرف نموده و با گروه شاهد که فقط با شربت شکر تغذیه شدند مورد مقایسه قرار گرفتند. در این آزمایش تغذیهی کلنی ها در بهاربه صورت 10 روز با شربت ویتامینه و 70 روز قطع مصرف آن انجام گرفت. اثرات ویتامینC بر تخم گذاری ملکه با استفاده ازکادر5×5 سانتی متر, جمعیت کلنی بر حسب قاب و عسل برداشتی نیز برحسب تفاوت قاب برداشتی با قاب اکستراکتور شدهاندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSASمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل ازآنالیز آماری نشان داد که بین تیمار ها از لحاظ میزان تخمگذاری در بهار تفاوت معنی داری در سطح 0 درصد وجود داشت)p<5/50(بیشترین میانگین تخم گذاری ملکه مربوط به تیمارهای 8 و کمترین میانگین مربوط به تیمار 1 بود. بیشترین میانگین جمعیت مربوط به تیمار 8 و کمترین مربوط به تیمار 1 بودp<0/05از نظر میزان عسل برداشتی, تیمار 8 بیشترین و تیمار 1 کمترین میزان عسل تولیدی را به خود اختصاص داد)p<0/05براساس نتایج به دست آمده, افزودن ویتامینCبه شربت تغذیهی بهاره سبب افزایش تخم گذاری ملکه و در نهایت افزایش جمعیت کلنی میشود

لینک کمکی