مقاله مطالعه اثرات زيست محيطي کودهاي نيتروژن دار در نظا مهاي رايج کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه اثرات زيست محيطي کودهاي نيتروژن دار در نظا مهاي رايج کشاورزي :


محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
جمیله باردل – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی, ادویه ای و نوشابه ای, دانشگاه زابل
احمد قنبری – استاد گروه زراعت, دانشگاه زابل

چکیده:
در سراسر دنیا عملکرد زیاد به پیشرفت تکنولوژی, مدیریت و ارقام برتر گیاهان زراعی مربوط می شود و بدون این دستاوردها کمبود مواد غذایی دائمی و شدید خواهد بود. به دلیل افزایش فزاینده جمعیت و نیاز روزافزون بهتأمین مواد غذایی, اکوسیستم های کشاورزی به تدریج از حالت معیشتی خارج شده و به سمت سیستم های کشاورزی فشرده حرکت کرده است. یکی از مسائل مهم در طی دوره تغییر نظام های کشاورزی تأمین عناصرغذایی مورد نیاز محصولات است. در این میان تأمین ازت بیش از دیگر عناصر غذایی اهمیت دارد؛ زیرا این ماده ضمن آن که بخش عمده ای از نیازهای تغذیه ای را تشکیل می دهد همواره از طریق فرآیندهایی مانند آبشویی, تبخیر و دنیتریفیکاسیون در معرض هدرروی است.هر گاه قدرت تأمین عناصر غذایی قابل استفاده خاک برای نیل به حداکثر عملکرد (کمی و کیفی) کافی نباشد باید از کودها استفاده نمود. از آنجایی که گیاهان نیز همه عناصر غذایی افزوده شده به خاک را جذب نمی کنند؛ اثرات ناخواسته ای بر محیط زیست تحمیل می گردد. درشرایطی که افزایش تولید فعلی به مدد افزایش مصرف نهاده هایی از قبیل کودهای شیمیایی و انرژی فسیلی و فناوری صورت می گیرد, بدون تردید ادامه این روند منجر به عدم توازن میان نیازهای انسان و بهره برداری مطلوب از منابع تولید خواهد شد. تولید محصولات کشاورزی در آینده منوط به تجدیدنظر در نظام های رایج کشاورزی, توجه به مفهوم پایداری و شیوه های به کارگیری منابع تولید خواهد بود

لینک کمکی