مقاله گسترش کاربرد نانو لوله هاي کربني عامل دار شده در تکنيک NTEبراي استخراجBTEX ازنمونه هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله گسترش کاربرد نانو لوله هاي کربني عامل دار شده در تکنيک NTEبراي استخراجBTEX ازنمونه هاي آبي :


محل انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
ا قربانی – شیمی تجزیه, دکترای تخصصی, عضو هیأت علمی
ز صادقی – شیمی تجزیه, کارشناسی ارشد, دانشجو
س مسگری عباسی – مهندسی مواد و متالوژی, دکتری تخصصی, عضو هیأت علمی
م.ر گویا – شیمی تجزیه, کارشناسی ارشد, مربی

چکیده:
در این تحقیق از روش ترکیبی تله سوزنی و فضای فوقانی دینامیک جهت استخراج BTEXبنزن, تولوئن,ارتو زایلن, نیترو بنزن) از نمونه های آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی عامل دار شده به عنوان جاذباستفاده شده است. همچنین به منظور تعیین مقدار نمونه ها دستگاه کروماتوگرافی گازی مورداستفاده قرار گرفته شد. تکنیک تله سوزنی از روشهای جدید استخراجی است که از مزایای آن می توان به سادگی عمل و سرعت عدم نیاز به حلال و قابلیت اندازه گیری در غلظت های پایین اشاره نمود. در این روش, بخارBTEXدر فضای فوقانی با استفاده از نانو لوله های کربن عامل دار شده با اسید نیتریک جذب شده و به منظور واجذببه دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور یونش شعله تزریق می شودپارامترهای مؤثر در استخراج, نظیر دما و زمان استخراج, دور همزدن و درصد نمک مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که در دمای 70 درجه سانتی گراد, زمان 30 دقیقه همراه با دور همزن 1000 و مقدار نمک به میزان 20 درصد, بیشترین راندمان استخراج قابل دستیابی می باشد.

لینک کمکی