مقاله اثر علف کش توفوردي بر اجتماعات ميکروبي خاک در محيط کنترل شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر علف کش توفوردي بر اجتماعات ميکروبي خاک در محيط کنترل شده :تعداد صفحات:8
چکیده:
استفاده ی بیش از حد از علفکش ها در کشاورزی باعث ایجاد نگرانی هایی در سطح جهان شده است. در این پژوهش پاسخ میکروبی خاک به توفوردی (علفکش پس رویشی گسترده طیف) با میزان 720 گرم ماده موثر بر لیتر, در خاک شنی رسی لومی ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در محیط کنترل شده, بررسی شد. شاخص های میکروبی مثل, باکتری های هتروتروفیک هوازی, میزان تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز 5, 15 و 25 روز بعد از کاربرد علف کش, اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که از لحاظ تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز 5, 15 و 25 روز بعد از کاربرد علف کش, اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که از لحاظ تنفس میکروبی میان علفکش و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی میزان این تنفس در طول زمان در یک تیمار به طور بسیار معنی داری متفاوت بود. تیمار علفکش به طور معنی داری نسبت به کنترل باعث کاهش در تعداد باکتری های خاک و همچنین تغییر در میزان فعالیت آنزیم دهیدروژناز شد. کمترین و بیشترین میزان تغییرات تنفس میکروبی به ترتیب 25 و 5 روز پس از اعمال علف کش مشاهده شد. همچنین 15 و 5 روز پس از اعمال تیمار علفکش میزان فعالیت آنزیم دهیدروژناز در خاک به حداکثر میزان خود رسید. تعداد باکتری در خاک 25 روز پس از استفاده از علفکش به حداقل خود رسید درحالی که بیشترین تعداد باکتری 5 روز پس از شروع آزمایش در کنترل مشاهده شد.

لینک کمکی