مقاله داده کاوي پزشکي: کشف الگو براي افرادديابتي با استفاده ازمتغيرهاي پراهميت درديابت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله داده کاوي پزشکي: کشف الگو براي افرادديابتي با استفاده ازمتغيرهاي پراهميت درديابت :


محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
محمدرضا زاهدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشدنرم افزار کامپیوترموسسه جهاددانشگاهی خوزستان
جواد ملک زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدهوش مصنوعی موسسه اموزش عالی روزبهان
سامان حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشدهوش مصنوعی موسسه اموزش عالی روزبهان

چکیده:
دیابت عمومی ترین بیماری است که امروزه درهمه جمعیت ها ودرهمه گروه های سنی وجود دارد وباوجود پیشرفت های زیاد درروشهای درمانی هنوزبیماران دیابتی ازکم شدن کیفیت سلامتی درزندگیشان رنج می برند یکی ازدلایل برای کاهش تاثیر درمان نامطلوب بودن روش تشخیص و معالجه بیماری است تشخیص بیماری دیابت ازطریق تفسیرداده های دیابت یک مسئله دسته بندی مهم است امروزه دردانش پزشکی شاهدجمع اوری داده های فراوان درمورد بیماریهای مختلف هستیم حجم زیاد این داده ها و سردرگمی حاصل ازآن مشکلی است که مانع رسیدن به نتایج قابل توجه میشود این ج است که نیاز به یک سیستم مکانیزه برای کمک به کشف الگوهای موجود و همچنین پیش بینی رخدادهای اتی کاملا احساس میشود دانش داده کاوی به عنوان ارایه کننده این سیستم مکانیزه کمک شایانی درپیشرفت های پزشکی کرده است دراین مقاله سعی شده با ساتفاده ازداده کاوی و تمرکزبرروی داده های مربوط به اما رافراددیابتی ثبت شده درطی سالهای 1384تا1388 ازبیمارستان 17شهریور واقع دربرازجان مرکزشهرستان دشتستان استان بوشهر و باتوجه به متغیرهای پراهمیت 15متغیرازمیان 60متغیرمرتبط با دیابت افراددیابتی رادرخوشه های مختلف قرارداده و براساس تفسیرهای هرخوشه الگوهایی برای افراددیابتی استخراج کنیم نرم افزارهای مورداستفاده Clementine SPSS Statistic به ترتیب برای جمع اوری و مدلسازی استفاده شده اند روشهای داده کاوی به کارگرفته شده دراین مقاله خوشه بندی به کمک الگوریتم TwoStep K-Means استفاده ازدرخت تصمیم گیری C&RT دربیرون کشیدن مشخصات هرخوشه می باشد تاباتوجه به میزان اهمیت هرمتغیر دروضعیت یک فرد دسته بندی صورت بگیرد و میزان درخطربودن فردرابه تصویربکشد وباتوجه به شرایط بیمار پزشک تصمیم گیری های خود را انجام دهد

لینک کمکی