مقاله در مورد بازار شناسي کشور هاي اسلامي

مقاله رويکرد جديدي براي انتخاب تامين کننده با استفاده از تحليل پوششي داده هاي فازي به همراه مطالعه موردي شرکت انتقال داده هاي آسياتک

مقاله بازتاب سياست هاي مذهبي شاه عباس دوم بر محتواي کتيبه اي در مسجد امام اصفهان