مقاله ارزيابي عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکي (مطالعه موردي: بانک شهر تبريز)

ارد بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد بانک در ارائه خدمات بانکي (مطالعه موردي: بانک شهر تبريز) : محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): وحدت بهشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیپیمان غنیمت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیرویا مسعودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیدانیال مهیمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول چکیده: هدف از پژوهش حاصر ارزیابی عملکرد بانکر درا ارئه خدمات بانکیدر بان کهای شهر در تبریز و همچنین بررسی رابطه بین توسعه سازمانی می باش

مقاله تأثير مصرف کمپوست و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گياه دارويي شويد (Anethum graveolens )

ارد بخشی از متن مقاله تأثير مصرف کمپوست و باکتري هاي محرک رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در گياه دارويي شويد (Anethum graveolens ) : محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): وحدت بهشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیپیمان غنیمت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیرویا مسعودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیدانیال مهیمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول چکیده: هدف از پژوهش حاصر ارزیابی عملکرد بانکر درا ارئه خدمات بانکیدر بان کهای شهر در تبریز و همچنین بررسی رابطه بین توسعه سازمانی می باش

مقاله بررسي اثرات نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 بر غلظت کلسترول و تري گليسريد خون جوجه هاي گوشتي نر

ارد بخشی از متن مقاله بررسي اثرات نسبت هاي مختلف اسيدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 بر غلظت کلسترول و تري گليسريد خون جوجه هاي گوشتي نر : محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): وحدت بهشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیپیمان غنیمت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیرویا مسعودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقیدانیال مهیمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول چکیده: هدف از پژوهش حاصر ارزیابی عملکرد بانکر درا ارئه خدمات بانکیدر بان کهای شهر در تبریز و همچنین بررسی رابطه بین توسعه سازمانی می باش