مقاله اثر الگوي کشت و کود دامي بر تراکم و تنوع علف هاي هرز در مزارع سير و اسفناج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر الگوي کشت و کود دامي بر تراکم و تنوع علف هاي هرز در مزارع سير و اسفناج :


محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
قربانعلی اسدی – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
الهام عزیزی – استادیار گروه زراعت دانشگاه پیام نور, ایران
رضا قربانی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران

چکیده:
به منظور بررسی اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز سیر و اسفناج, آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح کود دامی (0, 10 و 20 تن در هکتار) در کرت های اصلی و شش نوع الگوی کشت (تک کشتی سیر, تک کشتی اسفناج و کشت مخلوط ردیفی سیر و اسفناج با نسبت های 1:1, 2:2, 3:3 و 4:4) در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف کود دامی فقط بر تراکم علف های هرز در نمونه برداری دوم و سوم و وزن خشک علف های هرز در نمونه برداری سوم از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین وزن خشک کل علف های هرز در تک کشتی گیاه سیر مشاهده شد. در مرحله اول نمونه برداری, اثر سطوح کودی بر شاخص های تنوع علف های هرز از نظر آماری معنی دار نشد. در مرحله دوم نمونه برداری, بیشترین مقادیر شاخص های مورد بررسی در سطح کود دامی 10 تن در هکتار حاصل شد. در مرحله سوم نمونه برداری, سطوح کودی 10 و 20 تن در هکتار دارای بیشترین شاخص های تنوع مارگالوف و شانون بودند. اثر الگوی کاشت بر شاخص های تنوع علف های هرز در مراحل دوم و سوم نمونه بردای از نظر آماری معنی دار بود.

لینک کمکی