مقاله تأثير خيساندن دانه سورگوم و افزودن آنزيم فيتاز به جيره بر عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير خيساندن دانه سورگوم و افزودن آنزيم فيتاز به جيره بر عملکرد رشد جوجه هاي گوشتي :


محل انتشار: همایش ملی تغذیه دام و طیور
تعداد صفحات:6
نویسنده(ها):
معصومه فکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
میرداریوش شکوری – استادیاران گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی,
حسین عبدی بنمار – استادیاران گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی,
رحیم دیدار – مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان, دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
تحقیق به منظور بررسی تأثیر خیساندن دانه سورگوم و اثر آنزیم فیتاز جیره بر عملکرد رشد و برخی از اندام های داخلی جوجه های گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل2×2در 1 تکرار به مدت 11 روز اجرا شدفاکتور اول در دو سطح سورگوم فرآوری نشده و سورگوم خیسانده شده و فاکتور دوم نیز در دو سطح استفاده یا عدم استفاده ازآنزیم فیتاز در جیره بود. دو قطعه پرنده از تکرار برای تعیین اوزان نسبی اندام های داخلی در روز 11 کشتار گردید. آزمایش نشانداد که مصرف خوراک تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت اما افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در اثر افزودن آنزیم فیتازبه جیره بهبود نشان داد)P<0/01افزودن فیتاز به جیره موجب کاهش و خیساندن دانه موجب افزایش وزن نسبی چربی حفرهشکمی شدP<0/05کمترین وزن نسبی پانکراس در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی سورگوم خیسانده شده و فاقد آنزیم فیتاز مشاهده شدP<0/01می توان نتیجه گرفت که خیساندن سورگوم بر بهبود ارزش تغذیه ای آن تأثیری ندارد ولی افزودن آنزیم فیتاز به جیره حاوی سورگوم مورد استفاده )رقم اسپیدفید( میتواند توصیه شود.

لینک کمکی