مقاله تحليل تاثير رفتار شهروندي سازماني بر بي تفاوتي سازماني کارکنان دانشگاه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل تاثير رفتار شهروندي سازماني بر بي تفاوتي سازماني کارکنان دانشگاه اصفهان :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
علی شائمی – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی ابزری – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
زهرا مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی, دانشگاه اصفهان

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان بخش اداری پنج دانشکده از دانشکده های دانشگاه اصفهان است که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران, 86 نفر محاسبه گردید و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و تشخیصی از شاخص AVE استفاده گردید. برای بررسی پایایی نیز از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. برای آزمون سوالات پژوهش از الگوی معادلات ساختاری و آزمون فریدمن از طریق نرم افزارهای SMART-PLS و SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد رفتار شهروندی سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی تاثیر دارد. مقدار ضریب مسیر بین این دو متغیر 0/323- و مقدار T آن نیز 2/72 محاسبه گردید که نشان دهنده تاثیر معنادار رفتار شهروندی سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی می باشد. اما رابطه ی میان رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد بی تفاوتی نسبت به همکار و سازمان تایید نشد.

لینک کمکی