مقاله تاثير افزودن آنزيم آلفا گالاکتوزيداز و اسيد آلي به جيره غذايي بر عملکرد و شاخصهاي رشد در جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير افزودن آنزيم آلفا گالاکتوزيداز و اسيد آلي به جيره غذايي بر عملکرد و شاخصهاي رشد در جوجه هاي گوشتي :


محل انتشار: همایش ملی تغذیه دام و طیور
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مهدی محمودی ایران زاد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, شبستر, ایران
یحیی ابراهیم نژاد – دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, شبستر, ایران
کیوان هاتفی نژاد – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, شبستر, ایران
ذبیح اله نعمتی – مربی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی تاثیر آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز و اسید آلی بر عملکرد و رشد جوجه های گوشتی انجام شد. جیره های غذایی آزمایشی شامل 1 جیره غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا ترکیبی از دو سطح آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز )صفرو0/02گرم در کیلوگرم( و 1 سطح اسید آلی )صفر و1/5گرم در کیلوگرم( به صورت فاکتوریل2×2بود. تعداد 115 جوجه گوشتی نر یکروزه سویه کاپ 055 در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی, بین 76 قفس در بستر با 1 تکرار و در هر تکرار 70 جوجه توزیع شد. صفات عملکردی جوجه ها در سن 75 روزگی )دوره آغازین(, 11 روزگی )دوره رشد( و 11 روزگی )دوره پایانی( اندازه-گیری شد. نتایج نشان دادند, مکملسازی جیرههای غذایی جوجه های گوشتی با آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز سبب کاهش معنیدار خوراک مصرفی و افزایش عددی وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین شد. مکمل سازی جیره غذایی با اسید آلی سبب افزایش معنی دار مصرف خوراک شد ولی تاثیری بر افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در دوره آغازین نشد. مکملهای آنزیمی و اسید آلی در طی دوره های رشد و پایانی تاثیری بر عملکرد و رشد جوجه ها نداشت. افزودن اسید آلی به جیره غذایی سبب بهبود کارایی آنزیم آلفا-گالاکتوزیداز نشد

لینک کمکی