مقاله اثر تناوب زراعي گندم- ذرت بر همبستگي مکاني بانک بذر تاج خروس (. Amaranthus spp )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تناوب زراعي گندم- ذرت بر همبستگي مکاني بانک بذر تاج خروس (. Amaranthus spp ) :


محل انتشار: پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
نسرین بهمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد رزاعت, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت, پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد یعقوبی خانقاهی – عضو هیأت علمی پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثر تناوب زراعی گندم-ذرت بر تراکم جمعیتی و همبستگی مکانی علف هرز تاج خروس با استفاده از روش آمار مکانی, پژوهشی در سال 1391 درمزرعه شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. نقاط تقاطع شبکه ها مشخص, علامت گذاری شده ونمونه برداری ها از بانک بذر تاج خروس طی دو مرحله, یکی پس از برداشت گندم و دیگری پس از برداشت ذرت(از 36 نقطه در هر مرحله نمونه برداری) صورت گرفت. برای انجام محاسبات مربوط به سمی واریوگرام و تعیین همبستگی مکانی علف هرز از نرم افزار +Gs استفاده شد. بر اساس نتایج, واریوگرام های گونه مورد نظر با مدل های کروی و نمایی مطابقت داشتند. درصد اثر قطعه ای بین 14 و 37/8 درصد متغیر بود که به ترتیب باعث قوی ترین و ضعیف ترین همبستگی مکانی برای بذور تاج خروس شد. در واقع زراعت ذرت در مقایسه با زراعت گندم موجب تشدید همبستگی مکانی بذور علف هرز تاج خروس گردید و دامنه تأثیر آن ها را کاهش داد. در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که پایش علف هرز تاج خروس و آگاهی از پویایی آن ها, می تواند برای به ارائه راهکارهای بهتر در تصمیم گیری های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی