مقاله بررسي رابطه بين نگرش استراتژيک و گرايش به تغيير و تحول از ديدگاه مديران دبيرستان هاي غير انتفاعي دخترانه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين نگرش استراتژيک و گرايش به تغيير و تحول از ديدگاه مديران دبيرستان هاي غير انتفاعي دخترانه شهر تهران :


محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات:18
نویسنده(ها):
فرشته کردستانی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
احسان ناصرالمعمار – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
رباب کرداری مرکید – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:
هدف اصلی تحقیق حاضر, تعیین رابطه بین نگرش استراتژیک و گرایش به تغییر و تحول از دیدگاه مدیران دبیرستان های غیرانتفاعی دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران, به منظور آشنا کردن این مدیران با ابزاری مناسب برای برنامه ریزی استراتژیک میباشد, به گونه ای که برنامه ریزی با یک روش نظام مند, کارآتر و موثر صورت پذیرد. روش تحقیق, توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه مورد مطالعه در بر گیرنده کلیه مدیران دبیرستان های غیر انتفاعی دخترانه شهر تهران می باشد که تعداد آنها 230 نفر است. حجم نمونه برطبق جدول مورگان, 144 نفر انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها, پرسشنامه ای که در دو بخش تهیه شده بود, پس از تایید روایی و پایایی, مورد استفاده قرار گرفت. سوالات بخش اول به بررسی نگرش استراتژیک مدیران پرداخته و سوالات بخش دوم, گرایش مدیران به تغییر و تحول (متغیر وابسته) را با توجه به استراتژی های چهارگانه ی تغییر, شامل تغییر در کالا و خدمات, مردم و فرهنگ, تکنولوژی, ساختار و استراتژی مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل داده ها از رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق و از رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های فرعی تحقیق استفاده شد و نتیجه ای که بدست آمد, نشان می دهد بین نگرش استراتژیک و گرایش به تغییر و تحول, رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین مبانی نظری تحقیق, با یافته های تحقیق همسویی دارد.

لینک کمکی